Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.


Sklep Pinokio to sklep internetowy, dostępny w domenie sklep-pinokio.pl, prowadzony przez Sklep Pinokio Włodzimierz Okrassa z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. Władysława Reymonta 9 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Burmistrza Miasta Sochaczew  o numerze 3676/2010 oraz legitymuje się numerami NIP: 837–122–48-73 i Regon: 750477158, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym kontakt@sklep-pinokio.pl   

1. Sklep Pinokio prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie sklep-pinokio.pl
2. Klienci  mają możliwość korzystania z sklep-pinokio.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklep-pinokio.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na sklep-pinokio.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Sklep Pinokio dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep Pinokio jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep-pinokio.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sklep Pinokio, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep Pinokio, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep-pinokio.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep-pinokio.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w sklep-pinokio.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep-pinokio.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon a na życzenie Klienta - faktura VAT. Faktura VAT dostarczana jest w formie tradycyjnej, chyba że Klient zwróci się z prośbą o dostarczenie faktury VAT drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie Sklep Pinokio.  Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku transportu wskazanym w sklep-pinokio.pl w zakładce „Czas i koszty dostawy”.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem Pinokio dotycząca zakupu danego produktu w sklep-pinokio.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep-pinokio.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sklep Pinokio.
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklep-pinokio.pl, Sklep Pinokio może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep-pinokio.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Przesyłka, która nie zostanie opłacona /odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odblokowana na magazynie, a zamówienie zostanie skorygowane. Możliwe są następujące formy płatności:
o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie siedziby Sklep Pinokio.
o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklep Pinokio, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na sklep-pinokio.pl w zakładce "Czas i koszty dostawy". Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu dostępnym w sklep-pinokio.pl w zakładce „Sposoby płatności”.
11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklep-pinokio.pl, Sklep Pinokio zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 10 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu.
Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w sklep-pinokio.pl pod hasłem  w zakładce „Gwarancja i reklamacja”.
14. Sklep Pinokio odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklep Pinokio podany w górnej części Regulaminu, na koszt Sklep Pinokio. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane Klientowi.
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep Pinokio niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep Pinokio albo Sklep Pinokio nie wymieniło produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
17. Sklep Pinokio rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep Pinokio nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep Pinokio.
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklep-pinokio.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu sklep-pinokio.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
20. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep Pinokio zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w sklep-pinokio.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklep-pinokio.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Sklep Pinokio w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklep-pinokio.pl.
21. Sklep Pinokio może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep-pinokio.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep Pinokio, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklep-pinokio.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
22. Klient  przy pierwszym logowaniu w sklep-pinokio.pl  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Sklep Pinokio.
23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Pinokio w ramach sklep-pinokio.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. Sklep Pinokio przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.  Sklep Pinokio z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Sklep Pinokio zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep Pinokio sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklep-pinokio.pl.
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklep-pinokio.pl jest Sklep Pinokio.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sklep Pinokio w zakresie sklep-pinokio.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklep-pinokio.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
5. Klienci mogą przeglądać sklep-pinokio.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklep-pinokio.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Sklep Pinokio informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sklep Pinokio i za zgodą Klientów.
8. W przypadku uzyskania przez Sklep Pinokio wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklep-pinokio.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sklep Pinokio może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
9. Sklep Pinokio zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sklep Pinokio zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez danych osobowych innemu niż Sklep Pinokio administratorowi danych.
10. Sklep Pinokio zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sklep Pinokio zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep Pinokio może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu Pinokio lub też gdy Sklep Pinokio uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklep-pinokio.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
11. Dodatkowo, okazjonalnie Sklep Pinokio za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty sklep-pinokio.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
12. Sklep Pinokio wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
13.  Sklep Pinokio stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z sklep-pinokio.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklep-pinokio.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:
Sklep Pinokio
ul. Władysława Reymonta 9
96-500 Sochaczew

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sklep Pinokio
ul. Władysława Reymonta 9
96-500 Sochaczew
kontakt@sklep-pinokio.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................
Dane do przelewu………………………………………………………….
 

Projekt sklepu i realizacja: Cyrek Internet Technologies