sklep-pinokio.pl › Produkty marki VTech
Podkategorie

VTech

VTech jest naj­więk­szym w Sta­nach Zjed­no­czo­nych do­staw­cą za­ba­wek elek­tro­nicz­nych dla nie­mow­ląt i przed­szko­la­ków. Mi­sją mar­ki jest two­rze­nie za­ba­wek, któ­re łą­czą w so­bie in­no­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, funk­cjo­nal­ność, za­awan­so­wa­ną elek­tro­ni­kę, po­my­sło­we wzor­nic­two, naj­wyż­szą ja­kość i bez­pie­czeń­stwo. Za­baw­ki mar­ki VTech przy­czy­nia­ją się również do roz­wo­ju ję­zy­ko­we­go ma­lusz­ków i wpro­wa­dza­ją je w świat słów. 

Brak produktów
Projekt sklepu i realizacja: Cyrek Internet Technologies